ZP-1/2016 Zaprojektowanie i wykonanie systemu klimatyzacji

Wersja do wydrukuWersja do wydruku

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie instalacji klimatyzacji, zwanej dalej Instalacją w systemie ze zmiennym przepływem czynnika chłodniczego w budynku WFOŚIGW w Warszawie, ul. Ogrodowa 5/7 w Warszawie.

Numer ogłoszenia: 142155 - 2016; data zamieszczenia: 18.07.2016

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane [pobierz]

ZP-1/2016 SIWZ [pobierz]

Załącznik nr 1 Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót [pobierz]
Załącznik nr 2 Formularz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu [pobierz]
Załącznik nr 3 Wykaz wykonanych/wykonywanych robót budowlanych [pobierz]
Załącznik nr 4 Wykaz osób [pobierz]
Załącznik nr 5 Oświadczenie o oddaniu do dyspozycji niezbędnych zasobów [pobierz]
Załącznik nr 6 Formularz oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania [pobierz]
Załącznik nr 7 Lista podmiotów [pobierz]
Załącznik nr 8 Formularz ofertowy [pobierz]
Załącznik nr 9 Projekt umowy [pobierz]

Uwaga:

Zmiana w SIWZ  [pobierz]

SIWZ po zmianie  [pobierz]

UWAGA:

Wyjaśnienia treści SIWZ oraz zmiana treści SIWZ z dnia 27.07.2016r.  [pobierz]

SIWZ po wyjaśnieniach i zmianie  [pobierz]

Załącznik nr 1 Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót po zmianie  [pobierz]

Wprowadzając powyższą zmianę w treści SIWZ oraz w załączniku nr 1 do SIWZ, Zamawiający przedłuża termin składania ofert w przedmiotowym postępowaniu do dnia 05.08.2016 roku, godz. 10:00.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia  [pobierz]

ZP-1/2016 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty  [pobierz]

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia  [pobierz]

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
ul. Ogrodowa 5/7, 00-893 Warszawa, telefon: (22) 504 41 00, fax: (22) 504 41 39, e-mail: poczta@wfosigw.pl