ZP_2_2015

Wersja do wydrukuWersja do wydruku

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa fabrycznie nowego samochodu osobowego dla Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
Numer ogłoszenia: 182578 - 2015; data zamieszczenia: 20.07.2015

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy[pobierz]

ZP-2/2015 - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia[pobierz]

ZP-2/2015 - Załącznik nr 1 Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia[pobierz]
ZP-2/2015 - Załącznik nr 2 Formularz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu[pobierz]
ZP-2/2015 - Załącznik nr 3 Formularz oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania[pobierz]
ZP-2/2015 - Załącznik nr 4 Przynależność do grupy kapitałowej[pobierz]
ZP-2/2015 - Załącznik nr 5 Formularz ofertowy[pobierz]
ZP-2/2015 - Załącznik nr 6 Specyfikacja oferowanego przedmiotu zamówienia[pobierz]
ZP-2/2015 - Załącznik nr 7 Wzór Umowy[pobierz]

ZP-2/2015 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty[pobierz]

ZP-2/2015 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia[pobierz]

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
ul. Ogrodowa 5/7, 00-893 Warszawa, telefon: (22) 504 41 00, fax: (22) 504 41 39, e-mail: poczta@wfosigw.pl