Postępowanie nr ZP-7/2013

Wersja do wydrukuWersja do wydruku

Postępowanie nr ZP-7/2013 Ogłoszenie o zamówieniu - Kompleksowa dostawa energii elektrycznej dla Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie [pobierz]
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) [pobierz]
Załącznik nr 1 Oświadczenie o spełnieniu warunków [pobierz]
Załącznik nr 2 Oddanie do dyspozycji zasobów [pobierz]
Załącznik nr 3 Formularz oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania [pobierz]
Załącznik nr 4 Przynależność do grupy kapitałowej  [pobierz]
Załącznik nr 5 Formularz ofertowy [pobierz]
Załącznik nr 6 Istotne postanowienia Umowy [pobierz]

Wyjaśnienia treści SIWZ z dnia 24.04.2013 r.[pobierz]

Załacznik Nr 6 Istotne postanowienia Umowy - po modyfikacji [pobierz]

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty[pobierz]

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia[pobierz]

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
ul. Ogrodowa 5/7, 00-893 Warszawa, telefon: (22) 504 41 00, fax: (22) 504 41 39, e-mail: poczta@wfosigw.pl