Postępowanie nr ZP-6/2013

Wersja do wydrukuWersja do wydruku

Postępowanie nr ZP-6/2013 Ogłoszenie o zamówieniu - Kompleksowa dostawa energii elektrycznej dla Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie [pobierz]
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) [pobierz]
Załącznik nr 1 Oświadczenie o spełnieniu warunków [pobierz]
Załącznik nr 2 Oddanie do dyspozycji zasobów [pobierz]
Załącznik nr 3 Formularz oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania [pobierz]
Załącznik nr 4 Przynależność do grupy kapitałowej  [pobierz]
Załącznik nr 5 Formularz ofertowy [pobierz]
Załącznik nr 6 Istotne postanowienia Umowy[pobierz]

Wyjaśnienia treści SIWZ [pobierz]
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) - po modyfikacji [pobierz]
Załącznik nr 6 Istotne postanowienia Umowy - po modyfikacji [pobierz]

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania [pobierz]

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
ul. Ogrodowa 5/7, 00-893 Warszawa, telefon: (22) 504 41 00, fax: (22) 504 41 39, e-mail: poczta@wfosigw.pl