Postępowanie nr ZP-5/2013

Wersja do wydrukuWersja do wydruku

Postępowanie nr ZP-4/2013 Ogłoszenie o zamówieniu - Sukcesywna dostawa papieru kserograficznego dla Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie do końca 2013 roku [pobierz]

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) [pobierz]

Załącznik nr 1 Oświadczenie o spełnieniu warunków [pobierz]
Załącznik nr 2 Formularz oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania [pobierz]
Załącznik nr 3 Oddanie do dyspozycji zasobów [pobierz]
Załącznik nr 4 Formularz ofertowy [pobierz]
Załącznik nr 5 Formularz cenowy [pobierz]
Załącznik nr 6 Wzór umowy [pobierz]
Załącznik nr 7 Przynależność do grupy kapitałowej [pobierz]

Wyjaśnienia treści SIWZ [pobierz]

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty[pobierz]

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia[pobierz]

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
ul. Ogrodowa 5/7, 00-893 Warszawa, telefon: (22) 504 41 00, fax: (22) 504 41 39, e-mail: poczta@wfosigw.pl