Postępowanie nr ZP-11/2011 świadczenie usługi medycznej

Wersja do wydrukuWersja do wydruku

Postępowanie nr ZP-11/2011 Ogłoszenie o zamówieniu - Świadczenie usługi medycznej dla pracowników Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie [pobierz]

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) [pobierz]
Załącznik nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia [pobierz]
Załącznik nr 2 Formularz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 
[pobierz]
Załącznik nr 3 Formularz oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania 
[pobierz]
Załącznik nr 3A Formularz oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania dla wykonawców będących osobami fizycznymi [pobierz]
Załącznik nr 4 Wykaz wykonanych/wykonywanych usług [pobierz]
Załącznik nr 5 Formularz ofertowy [pobierz]
Załącznik nr 6 Opis potencjału technicznego [pobierz]
Załącznik nr 7 Liczba placówek medycznych wykonawcy w całym kraju [pobierz]
Załącznik nr 8 Wykaz placówek medycznych wykonawcy w Warszawie [pobierz]


UWAGA! Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 14.12.2011r. Postępowanie nr ZP-11/2011 
[pobierz]
Odpowiedź na pytanie Wykonawcy z dnia 14.12.2011r. (wyjaśnienia do treści SIWZ) Postępowanie nr ZP-11/2011 [pobierz]
UWAGA! Zmiana w załączniku nr 5 do SIWZ z dnia 16.12.2011r.. Postępowanie nr ZP-11/2011 [pobierz]

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Postępowanie nr ZP-11/2011 [pobierz]
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Postępowanie nr ZP-11/2011 [pobierz]

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
ul. Ogrodowa 5/7, 00-893 Warszawa, telefon: (22) 504 41 00, fax: (22) 504 41 39, e-mail: poczta@wfosigw.pl