Rozeznanie rynku -Wykonania analizy instalacji hydrantowej przeciwpożarowej w budynku przy ul. Ogrodowej 5/7 w Warszawie

Wersja do wydrukuWersja do wydruku

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w celu rozeznania rynku zwraca się z prośbą, o przedstawienie oferty cenowej dotyczącej wykonania analizy instalacji hydrantowej przeciwpożarowej w budynku przy ul. Ogrodowej 5/7 w Warszawie.

Ogólne wymagania:

Wykonanie analizy instalacji hydrantowej przeciwpożarowej w budynku przy ul. Ogrodowej 5/7
w Warszawie, w celu ustalenia przyczyn zbyt niskiego ciśnienia w instalacji hydrantowej. Wynikiem przeprowadzonej analizy musi być pisemny protokół (opinia) zawierający zidentyfikowanie przyczyn problemu oraz zaproponowanie rozwiązania, które doprowadzi do zwiększenia ciśnienia w instalacji hydrantowej przeciwpożarowej.

Dla prawidłowej realizacji zamówienia, Wykonawca powinien musi posiadać odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje zawodowe wymagane przepisami prawa.

Przed sporządzeniem oferty istnieje możliwość dokonania wizji lokalnej w budynku przy
ul. Ogrodowej 5/7 w Warszawie, po wcześniejszym ustaleniu terminu wizyty z Panem Łukaszem Raczkowskim pod numerem telefonu (22) 50 44 112.

Przy sporządzaniu oferty należy uwzględnić wszystkie koszty związane z wykonaniem analizy instalacji hydrantowej przeciwpożarowej.

Ofertę cenową wraz z dokumentem potwierdzającym posiadanie odpowiednich uprawnień
i kwalifikacji zawodowych prosimy o przesłanie w terminie do dnia 07.07.2015r., godz. 10:00 na adres e-mail: lraczkowski@wfosigw.pl

Postępowanie zostało zakończone bez wyboru wykonawcy.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
ul. Ogrodowa 5/7, 00-893 Warszawa, telefon: (22) 504 41 00, fax: (22) 504 41 39, e-mail: poczta@wfosigw.pl