Oferty pracy

Zatrudnienie na stanowiska pracy w Biurze Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Warszawie

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie uprzejmie informuje osoby zainteresowane podjęciem pracy w WFOŚiGW w Warszawie, iż zgodnie z art. 400m ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r., poz. 799 ze zm.) w przypadku potrzeby zatrudnienia pracownika na wolne stanowisko pracy, każdorazowo przeprowadzany jest otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów do zatrudnienia na dane stanowisko. Ze względu na obowiązującą procedurę naboru, wynikającą z przepisów powyższej ustawy, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie przyjmuje oferty kandydatów na stanowiska pracy tylko w odpowiedzi na ogłoszenia o naborze kandydatów na te stanowiska, umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie WFOŚIGW w Warszawie.

Administratorem danych osobowych jest Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. dane kontaktowe: 00-893 Warszawa, ul. Ogrodowa 5/7, tel. 22 504 41 00, e-mail: poczta@wfosigw.pl; dane kontaktowe inspektora ochrony danych: iod@wfosigw.pl;

Dane osobowe kandydatów będą przetwarzane w celu naboru na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej RODO) i nie będą udostępniane podmiotom innym niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.

Po upływie 3 miesięcy od dnia ostatecznego zatrudnienia kandydata wybranego w procesie naboru, dokumenty aplikacyjne kandydatów niewybranych zostaną komisyjnie zniszczone.

Dane osobowe nie będą służyły zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również profilowaniu.

Podanie danych osobowych przez kandydata jest wymogiem ustawowym. Odmowa podania danych może uniemożliwić wzięcie udziału w procesie naboru. Dane osobowe wykraczające poza zakres ustawowy zawarte w dokumentach, będą przetwarzane wyłącznie za zgodą kandydata, wyrażoną na piśmie: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych, w celu przeprowadzenia procesu naboru.”

Kandydat posiada prawo żądania dostępu do treści swoich danych oraz prawo do: ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu, cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie naboru prowadzonego przez WFOŚiGW w Warszawie.

W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, kandydat ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zasady naboru kandydatów do zatrudnienia na wolne stanowiska pracy w Biurze Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie:

[pobierz]

Wolne stanowiska pracy w WFOSIGW w Warszawie:

30.10.2018 - aktualizacja: 04.12.2018
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie ul. Ogrodowa 5/7, 00-893 Warszawa ogłasza nabór na 2 wolne stanowiska: Referent w Wydziale Organizacji - wymiar etatu - 1/1 Ogłoszenie: [pobierz] Kwestionariusz osobowy: [pobierz] Oświadczenie dla kandydatów: [pobierz]
30.10.2018 - aktualizacja: 20.11.2018
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie ul. Ogrodowa 5/7, 00-893 Warszawa ogłasza nabór na wolne stanowisko: Specjalista w Wydziale Zamiejscowym w Siedlcach - wymiar etatu - 1/1 Ogłoszenie: [pobierz] Kwestionariusz osobowy: [pobierz] Oświadczenie dla kandydatów: [pobierz]
21.09.2018 - aktualizacja: 07.11.2018
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie ul. Ogrodowa 5/7, 00-893 Warszawa ogłasza nabór na 2 wolne stanowiska: Referent w Wydziale Organizacji - wymiar etatu - 1/1 Ogłoszenie: [pobierz] Kwestionariusz osobowy: [pobierz] Oświadczenie dla kandydatów: [pobierz]

Strony

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
ul. Ogrodowa 5/7, 00-893 Warszawa, telefon: (22) 504 41 00, fax: (22) 504 41 39, e-mail: poczta@wfosigw.pl