WBiZAj/qZneBeyno0OeRRa+/Yf/aG+LDfI2jH0JZWSstm0h/7M9rvonXsZ3GYpEkbrwtiTme9FgGHlujHLwZ+VfHQkizb2JV6cizmsrlFthIjRkNoKXdBS83bdZMRNl+iBdO3w5/JP+shyu8McaklJN2fE49OS6Ce3699BviorVa+wFpUXzyuq2b5AdpEdIgVmWLayzYKh4EeRSTpidu4ohvZSYTKe37wWKoeOKcxndVmnyjxUIK/fpHn2j9IE0sRMiQlpmDCj1DzaKFJYmfwRPpo5OfaLEw9lqd0fTebkGqI2xixbmBTEskof7lCPAhQS46xMr4WyF5BBEHdmsjZl0HkMEn6dSEHKnvHT8sT5KPkTPyr6iiWirzA/DDkDm7qOHLAKAxwvJdwpDwMJGjylgP+K/Li91yeGJagVpt6lNzqmlH4Wl9IA9hGq9qw7LT1yaPDQkaAfWEHEIBUHxh2I7/z+u1YQKRXnkYaNignb6aHpPED6q5chWTYogb3fMZgZ5zH7XEo5W+tJ7mhijD+4Tcd9ZM6FDPwLYjuKtQWeODw1CfZUHXfY1CmcHX+66C8zGTB7Ilq133dvvhH5DhMQn0UpBNDRDm9Ii2eMsEdaNii8847f4N8gXUxDVS9e6Hs5O8cbAji204j9ZOXEXVphdECnmusJTk7ecEUMnbBRE=/pSOFF2Yw0jRsr7AHX8yi30ng/XGWnpOrXdKokyz1K5G8f/bAYmc2XdhipMcYLH4yTVG4GgfIvrI5t/5QwNz3yWJ+o95fBBKWWqebuUk16xYFmI5dmqJWyJy7C5wCeS4yDYrGUf6z1zhMO66xTvmb7ZEFxHNV787LDDlCY2K34ItXH2VwSTyMOtwuyIpZvSXTcA+qCSxTiXgCheC3orKkuvqH4RQmwee44gXMF5238PPrtmA7nsljKSp1t8ZjtRT6c3tFj8y/CL/Bj7FnaBR6Nt0l39WMKPu8d+vKMk7qdsNKhtl/Zn3nfoZJXLxmrMH+L/wPsa/3gF2MFNlfbOuqAyZ3UmW9THsB2i0Q9xdKC1gK4inp8KapedMZ0vheEbS+jJjzeQmk7ZUH4eHVWAIeEs49OgPeLzktwVwXdSL4TpN/d716bVDhgxX4h3wvspxQgSmJML5/0V/LEpC6v2f1g==aZCWvzMc/qhA5JTuOuBOOlzbGYAjIMTjzm7vngrkZe9nrnun7awvr2+eQuZ8QuPDDGef3QA5GgUKht5XMkXq7aFHmF84/OIsZeTS/yGdHjkOcvwcEpmcrIvtg7yLHSkMKO9ydXEQ26mN9XOhM7t4o7GAiSbYTgYKz54ARm6T/Gr4CMBNusx13N6p6iJTTNnx/6Z9GCEkT6CeZ4pptPbm9cKVPwQ9ZhwFOq6fYXj46DZ8zdDKGj6QNH0PQbpzpwMBUdpuNUV8GJ9aWdzH+J6vf0D84tLCfIxVTG8WWs13E/55NwJTjXETmoICG8o6kbQriA9XOvNX2CA4WWMELfObiSvCL+HZ9BkMOGE5Ox9unwKKGWcZiAwN7+S/QkKQQ5DhbwBZknX+Jc3moWW3ynrPwa5Wb/GO7QlM/F5DHHqzUDZZQbMm/qOPnJGYTUuwc3OFIF4hN6wIIPGFp+fEZTkPdtHOqUxu1isqeHyUW8KsS6bjxs9Qn0dzckGV43FCZmTO/AtNZQSfqA/rBbj89m16J6b311SUFNO/4pA4Uhk2BOccQCrh0Yykz1vL58B8SH4sF3gupxFm1Q33f9Bja+3YRhX/sCk/Ei0EJKIDkXfksCY7PiB5dihHDqLhEdCDzkGz

Dostęp do informacji publicznej

Wersja do wydrukuWersja do wydruku

Uwaga: Ze względu na dużą liczbę wniosków o udostępnienie informacji publicznej bardzo prosimy o wcześniejsze zapoznanie się z naszą stroną internetową i upewnienie się, że żądana informacja nie została tam umieszczona.

Ogólne zasady udostępniania informacji publicznej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie (Funduszu)

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. 2018, poz. 1330 z późn. zm.),

 2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U 2007, Nr 10, Poz. 68).

Informacja:

A. ZŁOŻENIE WNIOSKU

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej może zostać złożony w formie pisemnej w Kancelarii Biura Funduszu w Warszawie lub w wydziale zamiejscowym: osobiście, za pośrednictwem operatora pocztowego, faksem lub pocztą elektroniczną, a także w formie elektronicznej: na adresy mailowe kancelarii WFOŚiGW w Warszawie lub w formie ustnej: osobiście lub drogą telefoniczną. Wszelkie dane kontaktowe znajdują się na stronie internetowej www.wfosigw.pl. Wymagane jest aby wnioskodawca określił rodzaj informacji oraz miejsce jej dostarczenia.

 

B. UDZIELENIE INFORMACJI

 1. Informację publiczną udostępnia się każdemu.
 2. Fundusz udostępnia informację publiczną w formie informacji zamieszczonej w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP), w formie wyłożenia lub wywieszenia w siedzibie Funduszu, a także w formie wglądu do dokumentów urzędowych.
 3. Jeśli informacja publiczna nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) ani w formie wyłożenia lub wywieszenia w siedzibie Funduszu - jest udostępniana na wniosek.
 4. Fundusz udostępnia informację publiczną bez pisemnego wniosku jeśli informacja może być udostępniona natychmiast.
 5. Jeśli udostępnienie informacji publicznej nie wymaga poniesienia przez Fundusz dodatkowych kosztów – informacja jest udostępniana w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku.
 6. Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku Fundusz informuje o przyczynach opóźnienia oraz o terminie, w jakim udostępni informację, nie dłuższym niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.
 7. Jeśli informacja nie może być udostępniona w sposób lub w formie wskazanych we wniosku - Fundusz informuje wnioskodawcę o przyczynach niemożności udostępnienia informacji oraz proponuje inną formę udostępnienia; w takim przypadku wnioskodawca jest zobowiązany do ponownego złożenia wniosku o udostępnienie informacji publicznej w ciągu 14 dni od dnia otrzymania powiadomienia; w przypadku nie złożenia ponownego wniosku Fundusz umarza postępowanie o udostępnienie informacji publicznej.
 8. Jeśli udostępnienie informacji publicznej wymaga poniesienia przez Fundusz dodatkowych kosztów – Fundusz, w ciągu 14 dni od dnia wpłynięcia wniosku, informuje wnioskodawcę o ich wysokości; informacja udostępniana jest po upływie 14 dni od dnia powiadomienia o kosztach, chyba, że wnioskodawca, w tym terminie, dokona zmiany wniosku lub wycofa go lub nie podejmie żadnych kroków.
 9. Fundusz nie udziela informacji ustawowo chronionych; w takim przypadku wnioskodawca zostaje poinformowany o przyczynach nieudostępnienia informacji.
 10. Fundusz nie jest zobowiązany do udzielenia informacji przetworzonej jeśli jej szczególne znaczenie dla interesu publicznego nie zostało wystarczająco wykazane.
 11. Fundusz może odmówić udostępnienia informacji publicznej w przypadkach gdy informacja jest objęta ochroną informacji niejawnych, prywatnością osoby fizycznej, tajemnicą przedsiębiorstwa lub ochroną innych tajemnic ustawowo chronionych, a także – w przypadku informacji przetworzonej – jeśli nie wykazano jej szczególnej istotności dla interesu publicznego.
 12. W przypadku decyzji o odmowie udostępnienia informacji publicznej lub decyzji o umorzeniu postępowania w sprawie udostępnienia informacji publicznej wnioskodawcy przysługuje wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy, które Fundusz rozpatruje w terminie 14 dni; do decyzji stosuje się przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego.
 13. Do skarg rozpatrywanych w postępowaniach o udostępnienie informacji publicznej stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo postępowania przed sądami administracyjnymi.

 

Ogólne Zasady udostępniania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie (Funduszu)

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. 2018, poz. 1330 z późn. zm.),

 2. Ustawa z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz. U. 2018, poz. 1243, z późn. zm.).

Informacja:

A. ZŁOŻENIE WNIOSKU Wniosek o udostępnienie informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania może zostać złożony w formie pisemnej w Kancelarii Biura Funduszu w Warszawie lub w wydziale zamiejscowym: osobiście, za pośrednictwem operatora pocztowego, faksem lub pocztą elektroniczną, a także w formie elektronicznej: na adresy mailowe kancelarii WFOŚiGW w Warszawie lub w formie ustnej: osobiście lub drogą telefoniczną. Wszelkie dane kontaktowe znajdują się na stronie internetowej www.wfosigw.pl. Wniosek musi zawierać n.w. niezbędne elementy:

 1. nazwę podmiotu zobowiązanego (tj. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie),
 2. informacje o wnioskodawcy, w tym imię i nazwisko lub nazwę oraz adres umożliwiający dostarczenie odpowiedzi do wnioskodawcy lub pełnomocnika wnioskodawcy,
 3. wskazanie informacji sektora publicznego, która będzie ponownie wykorzystywana, a jeżeli jest już udostępniona lub przekazana, warunki, na jakich ma być ponownie wykorzystywana, oraz źródło udostępnienia lub przekazania,
 4. wskazanie celu ponownego wykorzystywania (komercyjny lub niekomercyjny), w tym określenie rodzaju działalności, w której informacje sektora publicznego będą ponownie wykorzystywane, w szczególności wskazanie dóbr, produktów lub usług,
 5. wskazanie formy przygotowania informacji sektora publicznego, a w przypadku postaci elektronicznej, także formatu danych,
 6. wskazanie sposobu przekazania informacji sektora publicznego, o ile nie została udostępniona lub przekazana w inny sposób,
 7. wskazanie okresu, przez który podmiot zobowiązany będzie umożliwiał ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego w sposób stały i bezpośredni w czasie rzeczywistym.

 

W przypadku braków formalnych we wniosku Fundusz wzywa wnioskodawcę do ich uzupełnienia, a niedopełnienie tego obowiązku przez wnioskodawcę w ciągu 7 dni od dnia otrzymania wezwania powoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia.

 

B. UDZIELENIE INFORMACJI

 1. Bez zastosowania wniosku jest udostępniana informacja, która została udostępniona wcześniej i określono dla niej warunki ponownego wykorzystywania, a także ma być wykorzystywana na tych właśnie warunkach.
 2. Informację sektora publicznego, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP), ani w inny sposób, w celu jej ponownego wykorzystania, udostępnia się na wniosek.
 3. Złożenie wniosku jest konieczne również w przypadku gdy informacja sektora publicznego została wcześniej udostępniona, jednak wnioskodawca zamierza wykorzystać ją na warunkach innych niż zostały dla tej informacji określone.
 4. Fundusz nie jest zobowiązany do tworzenia informacji sektora publicznego, jej przetwarzania w sposób lub w formę wskazanych we wniosku o ponowne wykorzystywanie oraz sporządzania z niej wyciągów, jeżeli spowoduje to konieczność podjęcia nieproporcjonalnych działań przekraczających proste czynności.
 5. Fundusz udziela informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania w ciągu 14 dni od dnia wpłynięcia wniosku; w sprawach szczególnie skomplikowanych termin ten może zostać przedłużony do 2 miesięcy od daty wpływu wniosku, o czym Fundusz informuje wnioskodawcę.
 6. Po rozpatrzeniu wniosku Fundusz przesyła wnioskodawcy ofertę zawierającą warunki ponownego wykorzystywania udostępnianej informacji oraz ew. informację o wysokości dodatkowych kosztów jej udostępnienia, może też przesłać odmowę udostępnienia informacji sektora publicznego w celu dalszego jej wykorzystywania.
 7. Fundusz nie udziela informacji ustawowo chronionych.
 8. Fundusz może odmówić wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego również w przypadku gdy przetworzenia ich w sposób lub w formę wskazaną we wniosku spowodowałoby konieczność podjęcia nieproporcjonalnych działań przekraczających proste czynności.
 9. Wnioskodawca, który otrzymał ofertę może, w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty, złożyć sprzeciw z powodu naruszenia przepisów ustawy albo zawiadomić podmiot zobowiązany o przyjęciu oferty; brak zawiadomienia o przyjęciu oferty w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty jest równoznaczny z wycofaniem wniosku.
 10. W przypadku otrzymania sprzeciwu Fundusz, w drodze decyzji, rozstrzyga o warunkach ponownego wykorzystywania lub o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie.
 11. W przypadku odmowy wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego wnioskodawcy przysługuje prawo złożenia do Funduszu w terminie 14 dni od otrzymania odmowy wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy.
 12. Do skarg rozpatrywanych w postępowaniach o ponowne wykorzystywanie stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. 2017, poz. 1369, z późn. zm.).

 

C. WARUNKI PONOWNEGO WYKORZYSTYWANIA INFORMACJI

 1. Fundusz udostępnia Informacje sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania bezpłatnie; Fundusz może zażądać zwrotu dodatkowych kosztów poniesionych na przygotowanie lub przekazanie informacji w sposób określony we wniosku.
 2. W przypadku dalszego wykorzystywania informacji bez wnoszenia do niej zmian – Wnioskodawca nie usuwa nadruków firmowych Funduszu, ani informacji o czasie jej przygotowania i pozyskania.
 3. W przypadku przetworzenia pozyskanej informacji – Wnioskodawca usuwa nadruki firmowe Funduszu oraz zamieszcza w nagłówku informacji tekst o treści „Informacja uzyskana z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, przetworzona przez ……. w celu ……”).
 4. Możliwość ponownego wykorzystywania udostępnionej informacji może zostać ograniczona przez Fundusz w przypadkach koniecznych do zapewnienia prawidłowego wykonywania zadań publicznych przez Fundusz.

 

Zasady pokrywania kosztów udostępniania informacji publicznej oraz udostępniania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie (Funduszu).

 1. Udostępnianie informacji publicznej oraz udostępnianie informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania w Funduszu następuje wyłącznie na nośnikach Funduszu.
 2. „Dodatkowym kosztem” jest koszt związany ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia informacji lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku, w tym:
  1. koszt papieru lub koszt nośników elektronicznych (płyt CD lub DVD) użytych do przekazania informacji publicznej lub informacji sektora publicznego, jeśli liczba stron przekroczy 50, a liczba płyt przekroczy 5 (CD) lub 3 (DVD),
  2. koszt pracy pracownika zatrudnionego przez Fundusz, jeśli liczba godzin pracy przeznaczonych na przekształcenie informacji w formę wskazaną we wniosku przekroczy 3,
  3. koszt opłat transportowych (pocztowych, kurierskich) wykraczających poza koszt 2 przesyłek pocztowych lub 2 przesyłek kurierskich lub każdy inny koszt, z wyjątkiem przesyłek pocztą elektroniczną,
  4. inne koszty, wykraczające poza koszty ponoszone przez Fundusz w związku z działalnością statutową.
 3. „Prostymi czynnościami” są standardowe czynności wykonywane przez pracownika zatrudnionego przez Fundusz.
 4. Stawki brutto zwrotu dodatkowych kosztów związanych z udostępnieniem informacji publicznej oraz informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania (dotyczy: pkt 2 ppkt 1 powyżej) wynoszą:
  1. za udostępnienie informacji w formie papierowej:
   1. 0,10 zł/szt. za 1 stronę (kopię) czarno-białą formatu A4,
   2. 0,20 zł/szt. za 1 stronę (kopię) kolorową formatu A4,
  2. za udostępnienie informacji w formie elektronicznej:
   1. na płycie CD-R - 1,00 zł/szt.,
   2. na płycie DVD - 1,50 zł/szt.
 5. Koszt wykonania dodatkowej pracy przez pracownika Funduszu, w związku ze wskazanym sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku oblicza się według wzoru: liczba godzin poświęconych na przygotowanie informacji x koszt 1 godziny pracy brutto wynagrodzenia pracownika (specjalisty) przygotowującego informację.
 6. Inne koszty dodatkowe przedstawia się w kwocie jaką wydatkował Fundusz. W przypadku skomplikowanych obliczeń o sposobie obliczenia decyduje Prezes Zarządu lub Zastępca Prezesa Zarządu.
 7. Łączna wysokość opłaty nie może przekroczyć sumy kosztów poniesionych bezpośrednio w celu przygotowania i przekazania informacji w określony sposób i w określonej formie.
 8. Fundusz pobiera zwrot kosztów udostępnienia informacji publicznej jeśli kwota poniesionych dodatkowych kosztów, o których mowa w pkt 2 powyżej przekracza 5,00 zł brutto.
 9. Opłaty stanowiące zwrot kosztów dodatkowych, o których mowa w pkt 2 powyżej, uiszcza się przelewem lub przekazem na konto Funduszu wskazane na stronie www.wfosigw.pl lub w kasie Funduszu.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
ul. Ogrodowa 5/7, 00-893 Warszawa, telefon: (22) 504 41 00, fax: (22) 504 41 39, e-mail: poczta@wfosigw.pl