WBiZAj/qZneBeyno0OeRRa+/Yf/aG+LDfI2jH0JZWSstm0h/7M9rvonXsZ3GYpEkbrwtiTme9FgGHlujHLwZ+VfHQkizb2JV6cizmsrlFthIjRkNoKXdBS83bdZMRNl+iBdO3w5/JP+shyu8McaklJN2fE49OS6Ce3699BviorVa+wFpUXzyuq2b5AdpEdIgVmWLayzYKh4EeRSTpidu4ohvZSYTKe37wWKoeOKcxndVmnyjxUIK/fpHn2j9IE0sRMiQlpmDCj1DzaKFJYmfwRPpo5OfaLEw9lqd0fTebkGqI2xixbmBTEskof7lCPAhQS46xMr4WyF5BBEHdmsjZl0HkMEn6dSEHKnvHT8sT5KPkTPyr6iiWirzA/DDkDm7qOHLAKAxwvJdwpDwMJGjylgP+K/Li91yeGJagVpt6lNzqmlH4Wl9IA9hGq9qw7LT1yaPDQkaAfWEHEIBUHxh2I7/z+u1YQKRXnkYaNignb6aHpPED6q5chWTYogb3fMZgZ5zH7XEo5W+tJ7mhijD+4Tcd9ZM6FDPwLYjuKtQWeODw1CfZUHXfY1CmcHX+66C8zGTB7Ilq133dvvhH5DhMQn0UpBNDRDm9Ii2eMsEdaNii8847f4N8gXUxDVS9e6Hs5O8cbAji204j9ZOXEXVphdECnmusJTk7ecEUMnbBRE=/pSOFF2Yw0jRsr7AHX8yi30ng/XGWnpOrXdKokyz1K5G8f/bAYmc2XdhipMcYLH4yTVG4GgfIvrI5t/5QwNz3yWJ+o95fBBKWWqebuUk16xYFmI5dmqJWyJy7C5wCeS4yDYrGUf6z1zhMO66xTvmb7ZEFxHNV787LDDlCY2K34ItXH2VwSTyMOtwuyIpZvSXTcA+qCSxTiXgCheC3orKkuvqH4RQmwee44gXMF5238PPrtmA7nsljKSp1t8ZjtRT6c3tFj8y/CL/Bj7FnaBR6Nt0l39WMKPu8d+vKMk7qdsNKhtl/Zn3nfoZJXLxmrMH+L/wPsa/3gF2MFNlfbOuqAyZ3UmW9THsB2i0Q9xdKC1gK4inp8KapedMZ0vheEbS+jJjzeQmk7ZUH4eHVWAIeEs49OgPeLzktwVwXdSL4TpN/d716bVDhgxX4h3wvspxQgSmJML5/0V/LEpC6v2f1g==aZCWvzMc/qhA5JTuOuBOOlzbGYAjIMTjzm7vngrkZe9nrnun7awvr2+eQuZ8QuPDDGef3QA5GgUKht5XMkXq7aFHmF84/OIsZeTS/yGdHjkOcvwcEpmcrIvtg7yLHSkMKO9ydXEQ26mN9XOhM7t4o7GAiSbYTgYKz54ARm6T/Gr4CMBNusx13N6p6iJTTNnx/6Z9GCEkT6CeZ4pptPbm9cKVPwQ9ZhwFOq6fYXj46DZ8zdDKGj6QNH0PQbpzpwMBUdpuNUV8GJ9aWdzH+J6vf0D84tLCfIxVTG8WWs13E/55NwJTjXETmoICG8o6kbQriA9XOvNX2CA4WWMELfObiSvCL+HZ9BkMOGE5Ox9unwKKGWcZiAwN7+S/QkKQQ5DhbwBZknX+Jc3moWW3ynrPwa5Wb/GO7QlM/F5DHHqzUDZZQbMm/qOPnJGYTUuwc3OFIF4hN6wIIPGFp+fEZTkPdtHOqUxu1isqeHyUW8KsS6bjxs9Qn0dzckGV43FCZmTO/AtNZQSfqA/rBbj89m16J6b311SUFNO/4pA4Uhk2BOccQCrh0Yykz1vL58B8SH4sF3gupxFm1Q33f9Bja+3YRhX/sCk/Ei0EJKIDkXfksCY7PiB5dihHDqLhEdCDzkGz

Dostęp do informacji publicznej

Wersja do wydrukuWersja do wydruku

Uwaga: Ze względu na dużą liczbę wniosków o udostępnienie informacji publicznej bardzo prosimy o wcześniejsze zapoznanie się z naszą stroną internetową i upewnienie się, że żądana informacja nie została tam umieszczona.

Zasady udostępniania informacji publicznej

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2014 r., poz. 782)
 2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. z 2007 r., Nr 10, poz. 68)

Informacja:

 1. Złożenie wniosku:

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej należy złożyć w Kancelarii Funduszu lub drogą elektroniczną na adres poczta@wfosigw.pl z wykorzystaniem formularza, stanowiącego załącznik do niniejszych Zasad [pobierz wniosek], dostępnego w Kancelarii Funduszu lub na stronie internetowej www.wfosigw.pl

 1. Udzielenie informacji:
 1. Informację publiczną udostępnia się każdemu zainteresowanemu.
 2. Fundusz udostępnia informację publiczną w formie informacji zamieszczonych w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP), w centralnym repozytorium informacji publicznej prowadzonym przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, jak również - niezwłocznie - ustnie - jeśli jest to możliwe.
 3. Jeśli informacja publiczna nie została udostępniona w żaden ze sposobów wskazanych w pkt 2 jest udostępniana na Wniosek o udostępnienie informacji publicznej  [pobierz] - w formie papierowej, na informatycznych nośnikach danych (dostępnych w Funduszu).
 4. Jeśli informacja nie może być udostępniona w sposób wskazany we wniosku Fundusz informuje Wnioskodawcę o przyczynach odmowy oraz proponuje inną formę udostępnienia. W takim przypadku Wnioskodawca powinien złożyć ponownie wniosek o udostępnienie informacji publicznej, w ciągu 14 dni od dnia otrzymania powiadomienia. W przypadku nie złożenia kolejnego wniosku Fundusz umarza postępowanie w sprawie udostępnienia informacji publicznej.
 5. Jeśli udostępnienie informacji publicznej nie wymaga poniesienia przez Fundusz kosztów - informacja jest udostępniana w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. W sprawach szczególnie skomplikowanych termin ten może zostać przedłużony do 2 miesięcy, o czym Wnioskodawca zostaje poinformowany.
 6. Jeśli udostępnienie informacji publicznej wymaga poniesienia przez Fundusz kosztów - Fundusz,  w ciągu 14 dni od dnia wpłynięcia wniosku, informuje Wnioskodawcę o ich wysokości. Informacja udostępniana jest po upływie 14 dni od dnia powiadomienia o kosztach, chyba, że Wnioskodawca, w tym terminie, dokona zmiany wniosku, wycofa go lub nie podejmie żadnych kroków.
 7. Fundusz pobiera zwrot kosztów przygotowania informacji publicznej (zgodnie z Zarządzeniem Nr 24/2014 Prezesa Zarządu WFOŚiGW w Warszawie z dnia 15.07.2014 r.) jeżeli łączna kwota przygotowania informacji przekroczy 5,00 zł. W takim przypadku informacja jest udostępniania po przedstawieniu przez Wnioskującego potwierdzenia wpłaty na konto bankowe Funduszu Bank Gospodarstwa Krajowego 89 1130 1017 0020 1027 7920 0002 lub potwierdzenia wniesienia opłaty w kasie Funduszu.
 8. Fundusz nie udziela informacji ustawowo chronionych. W takim przypadku Wnioskodawca zostaje poinformowany o przyczynach podjęcia tej decyzji przez Fundusz.
 9. Wnioskodawcy przysługuje odwołanie od negatywnej decyzji udostępnienia informacji publicznej, które Fundusz rozpatruje w terminie 14 dni. Do decyzji stosuje się przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z późn. zm.).
 10. Do skarg rozpatrywanych w postępowaniach o udostępnienie informacji publicznej stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo postępowania przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.).

Podstawa prawna:
Zarządzenie Nr 23/2014 Prezesa Zarządu WFOŚiGW w Warszawie z dnia 15.07.2014r. [pobierz]

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zasady udostępniania informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2014 r., poz. 782)
 2. Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie wzoru wniosku o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej (Dz. U. z  2012 r., poz. 94)

Informacja:

 1. Złożenie wniosku:

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej w celu ponownego jej wykorzystywania należy złożyć w Kancelarii Funduszu lub drogą elektroniczną na adres poczta@wfosigw.pl z wykorzystaniem formularza, stanowiącego załącznik do niniejszych Zasad  [pobierz wniosek], dostępnego w Kancelarii Funduszu lub na stronie internetowej www.wfosigw.pl

 1. Udzielenie informacji:
 1. Informację publiczną, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP), w centralnym repozytorium informacji publicznej prowadzonym przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, ani w inny sposób, w celu jej ponownego wykorzystywania, udostępnia się osobom fizycznym, osobom prawnym oraz jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej na Wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej  [pobierz]
 2. Bez zastosowania Wniosku jest udostępniana informacja, która:
  1. może być udostępniona natychmiast, w formie ustnej,
  2. została udostępniona wcześniej i określono już dla niej warunki ponownego wykorzystywania.
 3. Złożenie wniosku jest konieczne w przypadku gdy informacja publiczna została wcześniej udostępniona, jednak Wnioskodawca zamierza wykorzystać ją na warunkach innych niż zostały dla tej informacji określone.
 4. Udzielenie informacji publicznej w celu jej ponownego wykorzystywania jest bezpłatne, jednakże Fundusz pobiera zwrot kosztów jej przygotowania (zgodnie z Zarządzeniem Nr 24/2014 Prezesa Zarządu WFOŚiGW w Warszawie z dnia 15.07.2014 r.) jeżeli łączna kwota przygotowania informacji przekroczy 5,00 zł. W takim przypadku informacja jest udostępniania po przedstawieniu przez Wnioskującego potwierdzenia wpłaty na konto bankowe Funduszu Bank Gospodarstwa Krajowego 89 1130 1017 0020 1027 7920 0002 lub potwierdzenia wniesienia opłaty w kasie Funduszu.
 5. Informacja jest udostępniana w jednej z form: papierowej, na nośniku elektronicznym.
 6. Fundusz nie jest zobowiązany do przetwarzania informacji publicznej w celu jej ponownego wykorzystywania jeżeli spowoduje to konieczność podjęcia działań przekraczających proste czynności.
 7. Fundusz udziela informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania w ciągu 20 dni od dnia wpłynięcia wniosku. W sprawach szczególnie skomplikowanych termin ten może zostać przedłużony na kolejne 20 dni, o czym Fundusz informuje Wnioskodawcę.
 8. W tym terminie Fundusz przesyła Wnioskodawcy ofertę, zawierającą warunki ponownego wykorzystywania udostępnianej informacji publicznej oraz ewentualnie informację o wysokości zwrotu kosztów jej udostępnienia lub odmowę udostępnienia informacji publicznej w celu dalszego jej wykorzystywania wraz z uzasadnieniem.
 9. Fundusz odmawia udzielenia informacji w przypadkach gdy:
  1. dotyczą one spraw ustawowo chronionych,
  2. ich udostępnienie naruszyłoby prawa własności intelektualnej przysługujące osobom trzecim.
 10. W przypadku odmowy udzielenia informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania Wnioskodawcy przysługuje prawo złożenia sprzeciwu w terminie 14 dni od otrzymania odmowy.
 11. W przypadku braków formalnych we wniosku Fundusz wzywa Wnioskodawcę do ich uzupełnienia, a niedopełnienie tego obowiązku przez Wnioskodawcę w ciągu 7 dni powoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia.
 1. Ponowne wykorzystywanie informacji:
 1. Wnioskujący ponownie wykorzystuje informację publiczną uzyskaną w Funduszu, z zastosowaniem niniejszych Zasad:
  1. w przypadku dalszego wykorzystywania informacji bez wnoszenia do niej zmian - nie usuwa nadruków firmowych Funduszu, ani informacji o czasie jej przygotowania i pozyskania,
  2. w przypadku przetworzenia pozyskanej informacji - usuwa nadruki firmowe Funduszu oraz zamieszcza w nagłówku informacji tekst o treści „Informacja uzyskana z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, przetworzona w dniu …….”),
  3. w przypadku udostępnienia przez Fundusz informacji w postaci elektronicznej ponowne wykorzystywanie tej informacji odbywa się na zasadach wskazanych w pkt a i b.
 2. Możliwość ponownego wykorzystywania udostępnionej informacji publicznej może zostać ograniczona przez Fundusz w przypadkach koniecznych do zapewnienia prawidłowego wykonywania zadań publicznych przez Fundusz.

Podstawa prawna:
Zarządzenie Nr 23/2014 Prezesa Zarządu WFOŚiGW w Warszawie z dnia 15.07.2014r. [pobierz]

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zarządzenie Nr 24/2014 Prezesa Zarządu WFOŚiGW w Warszawie z dnia 15.07.2014r. w sprawie ustalenia zasad pokrywania kosztów udostępniania informacji publicznej oraz kosztów udostępniania informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania w WFOŚiGW w Warszawie   [pobierz]

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
ul. Ogrodowa 5/7, 00-893 Warszawa, telefon: (22) 504 41 00, fax: (22) 504 41 39, e-mail: poczta@wfosigw.pl