ZO-30/2018 Świadczenie usługi dozoru poprzez monitorowanie sygnałów systemów alarmowych wraz z konserwacją i serwisem urządzeń systemów alarmowych w budynkach WFOŚiGW w Warszawie

Wersja do wydrukuWersja do wydruku

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzanego w trybie zapytania ofertowego na: ”Świadczenie usługi dozoru poprzez monitorowanie sygnałów systemów alarmowych wraz z konserwacją i serwisem urządzeń systemów alarmowych w budynkach Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w okresie 24 miesięcy” w podziale na dwie części:

Część I przedmiotu zamówienia: Świadczenie usługi dozoru poprzez monitorowanie sygnałów systemów alarmowych wraz z konserwacją i serwisem urządzeń systemów alarmowych w budynkach WFOŚiGW w Warszawie przy ul. Małachowskiego 8 oraz przy ul. Stary Rynek 20 w Płocku.
Część II przedmiotu zamówienia: Świadczenie usługi dozoru poprzez monitorowanie sygnałów systemów alarmowych wraz z konserwacją i serwisem urządzeń systemów alarmowych w lokalach wynajmowanych przez WFOŚiGW w Warszawie, w budynku przy ul. Asłanowicza 18 w Siedlcach.

ZO-30/2018 [pobierz]

ZO-30/2018 - Załącznik nr 1 – Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia [pobierz]
ZO-30/2018 - Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy [pobierz]
ZO-30/2018 - Załącznik nr 3 – Wzór umowy [pobierz]

Klauzula informacyjna dot. zamówień publicznych [pobierz]

Klauzula informacyjna dla osób fizycznych, których dane zostały pozyskane od innych osób [pobierz]

Termin składania ofert: 26.11.2018 r., godz. 10:00.

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego na podstawie obwiązującego Regulaminu udzielania zamówień o wartości nieprzekraczającej 30 000 euro realizowanych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, do których nie mają zastosowania przepisy ustawy prawo zamówień publicznych zatwierdzonego Uchwałą Zarządu WFOŚiGW w Warszawie Nr 534/17 z dnia 11 kwietnia 2017 r., zmienionej Uchwałą Nr 2427/17 Zarządu WFOŚiGW w Warszawie z dnia 13 października 2017 r., oraz na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych.

ZO-30/2018 Wyjaśnienia treści zapytania ofertowego [pobierz]

ZO-30/2018 Wyjaśnienia treści zapytania ofertowego [pobierz]

ZO-30/2018 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty [pobierz]

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
ul. Ogrodowa 5/7, 00-893 Warszawa, telefon: (22) 504 41 00, fax: (22) 504 41 39, e-mail: poczta@wfosigw.pl