ZO-22/2018 Wykonanie okresowej kontroli rocznej i pięcioletniej budynków stanowiących własność WFOŚiGW w Warszawie

Wersja do wydrukuWersja do wydruku

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzanego w trybie zapytania ofertowego na: „Wykonanie okresowej kontroli rocznej i pięcioletniej stanu technicznego budynków stanowiących własność WFOŚiGW w Warszawie”.

ZO-22/2018 - Zapytanie ofertowe [pobierz]

ZO-22/2018 - Załącznik nr 1 - Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia [pobierz]
ZO-22/2018 - Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy [pobierz]
ZO-22/2018 - Załącznik nr 1 - Wzór umowy [pobierz]

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego na podstawie obwiązującego Regulaminu udzielania zamówień o wartości nieprzekraczającej 30 000 euro realizowanych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, do których nie mają zastosowania przepisy ustawy prawo zamówień publicznych zatwierdzonego Uchwałą Nr 534/17 Zarządu WFOŚiGW w Warszawie z dnia 11 kwietnia 2017 r., zmienionej Uchwałą Nr 2427/17 Zarządu WFOŚiGW w Warszawie z dnia 13 października 2017 r., oraz na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, a także art. 44 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Termin składania/przesyłania ofert: 14.09.2018 r. , godz. 12:00.

ZO-22/2018 Odpowiedzi na pytania [pobierz]

ZO-22/2018 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty [pobierz]

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
ul. Ogrodowa 5/7, 00-893 Warszawa, telefon: (22) 504 41 00, fax: (22) 504 41 39, e-mail: poczta@wfosigw.pl