ZO-15/2018 Zakup i dostawa artykułów biurowych dla WFOSiGW w Warszawie

Wersja do wydrukuWersja do wydruku

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie zaprasza do składania ofert na: „Zakup i dostawę artykułów biurowych dla potrzeb Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie”.

ZO-15/2018 - Zapytanie ofertowe [pobierz]

ZO-15/2018 - Załącznik nr 1A – Formularz cenowy dla Części I [pobierz]
ZO-15/2018 - Załącznik  nr 1B – Formularz cenowy dla Części II [pobierz]
ZO-15/2018 - Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy [pobierz]
ZO-15/2018 - Załącznik nr 3 – Wzór umowy [pobierz]

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego na podstawie obwiązującego Regulaminu udzielania zamówień o wartości nieprzekraczającej 30 000 euro realizowanych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, do których nie mają zastosowania przepisy ustawy prawo zamówień publicznych zatwierdzonego Uchwałą Nr 534/17 Zarządu WFOŚiGW
w Warszawie z dnia 11 kwietnia 2017 r., zmienionej Uchwałą Nr 2427/17 Zarządu WFOŚiGW w Warszawie z dnia 13 października 2017 r., oraz na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych, a także art. 44 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Termin składania/przesyłania ofert: 22.06.2018 r., godz. 15:30

ZO-15/2018 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty [pobierz]

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
ul. Ogrodowa 5/7, 00-893 Warszawa, telefon: (22) 504 41 00, fax: (22) 504 41 39, e-mail: poczta@wfosigw.pl